KlarPris - Käyttöehdot

1. Johdanto ja toiminnot
1.1. Verkkosivustot www.klarpris.fi ja www.klarcalc.fi (jäljempänä ‘KlarPris’) omistaa ja ylläpitää KlarPris A/S (CVR-numero 35484035). KlarPris kehittää ja toimittaa verkkosivustoa ja ohjelmistoa, jotka muodostavat alustan hankintajärjestelmälle yhdessä useiden moduulien, sovellusten ja työkalujen kanssa. Asentajien ja rakennusyritysten (jäljempänä ‘Asiakas’) kokonaisuuteen (jäljempänä ‘Hankintajärjestelmä’) lukeutuvat kustannuslaskentatyökalut ja laskujen tarkistaminen. Näitä ehtoja sovelletaan riippumatta riitä käytetäänkö verkkosivustot ja ohjelmistoja yhdessä vai erikseen.

Vertailemalla toimittajien tuotteiden hintoja eri tukkukauppiailla, tavarantoimittajilla, vähittäismyyjillä, verkkokaupoissa jne. (jäljempänä yhdessä ‘Toimittajat’), Hankintajärjestelmä tarjoaa Asiakkaalle hintojen läpinäkyvyyttä. Hankintajärjestelmän avulla Asiakas voi löytää parhaan mahdollisen hinnan tarvitsemilleen tavaroille. Jos Asiakkaalla on erityisiä alennussopimuksia valittujen Toimittajien kanssa, Hankintajärjestelmä ottaa nämä huomioon,
edellyttäen, että Asiakas on antanut KlarPrisille pääsyn Toimittajien kanssa solmittuihin hinta- ja alennussopimuksiinsa, myös siten, että Asiakas on antanut KlarPrisille valtuudet ja online-pääsyn, jotta KlarPris voi hakea nämä sopimukset automaattisesti, ks. jäljempänä kohdat 2 ja 5.

1.2. Hankintajärjestelmään pääsemiseksi Asiakkaan on luotava käyttäjätili, tehtävä tilaussopimus (mukaan lukien Hankintajärjestelmän kokeilutilaus) ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä ‘Käyttöehdot’). KlarPris suosittelee, että Käyttöehdot luetaan perusteellisesti ja seurataan niiden päivityksiä osoitteessa www.klarpris.fi.

1.3. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Asiakas valtuuttaa KlarPrisin käyttämään, saamaan ja hankkimaan Asiakkaan yrityskohtaisia tietoja, mukaan lukien hintatiedot ja/tai hinta- ja alennussopimukset; ja Asiakkaan Toimittajille lähettämät tai verkossa välitetyt laskutustiedot ja käyttämään niihin liittyviä kirjautumistietoja minkä tahansa Toimittajan käyttöehtojen osalta. KlarPris on valtuutettu vain Asiakkaan tunnusten käyttämiseen ja ylläpitämiseen Toimittajien verkkosivuilla, käyttäjäprofiilien luomiseen, poistamiseen ja muokkaamiseen Toimittajan sivuilla Asiakkaan puolesta, Asiakkaan tilausten valmistamiseen ja lähettämiseen
Toimittajalle Asiakkaan puolesta sekä hinta-ja alennussopimuksiin (ks. kohdat 1.1 ja 5.1) liittyvien tietojen yms. pyytämiseen.

2. Käyttäjätili
2.1. Asiakkaan on luotava käyttäjätili (jäljempänä ‘Tili’) tilauksen yhteydessä. Tilille luodaan
käyttäjätunnus ja salasana, joista Asiakas on vastuussa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa käytetään aina, kun Asiakas haluaa vertailla hintoja Hankintajärjestelmän avulla.

2.2. Tilin luomisen jälkeen on asiakkaalla mahdollisuus luoda haluamansa määrä käyttäjiä.

2.3. Kun Tili ja tilaus on luotu, Asiakas pääsee käyttämään Hankintajärjestelmää.

2.4. Tilillä on oltava vähintään seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yrityksen osoite, yrityksen rekisterinumero, yhteystiedot (puhelin, sähköposti jne.) sekä Asiakkaan yhteyshenkilön nimi.

2.5. Asiakas on vastuussa siitä, että Tilin tiedot pidetään ajan tasalla.

3. Tilaus
3.1. Hankintajärjestelmään pääsemiseksi Asiakkaan on otettava jokin KlarPrisin tarjoamista tilauksista. Tilauksen avulla pääsee Hankintajärjestelmän valittuun versioon. Tilauksen hintaa
tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta alkaen edeltävän lokakuun hintaindeksin, tai vähintään 1,5 prosentin mukaisella korotuksella edelliseen vuoteen verrattuna. KlarPris pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa tilauksen hintaa 1 kuukauden irtisanomisajalla Tilausjakson
päättymisestä.

3.2. Tilaus tehdään 6 kuukaudeksi kerrallaan (jäljempänä ‘Tilausjakso’), ellei toisin sovita. Tilaukset laskutetaan etukäteen.

3.3. Asiakas voi päivittää tai alentaa tilauksensa kohtien 2.5.-2.6 ehtojen mukaisesti. Asiakas
vastaa siitä, että otettu tilaus vastaa Asiakkaan tarpeita, ja on vastuussa tilauksen päivittämisestä tai alentamisesta siten, että se sopii Asiakkaan todellisiin toiveisiin.

3.4. Päivitys

3.4.1. Tilaus voidaan päivittää milloin tahansa.

3.4.2. Ennakkoon maksetun tilauksen ja päivityshetkellä sovellettavan uuden hinnan välinen erotus lasketaan suhteutettuna jäljellä olevaan Tilausjaksoon ja laskutetaan erääntyväksi
heti.

3.4.3. Tämän jälkeen laskutus tapahtuu uuden tilauksen hinnan ja ehtojen mukaisesti.

3.5. Alentaminen

3.5.1. Asiakas voi päivittää tai alentaa tilauksensa. Tilauksen alentamista voi pyytää 30 päivän
irtisanomisajalla Tilausjakson päättymisestä. Tilauksen alentaminen tulee voimaan seuraavan Tilausjakson alussa.

3.5.2. Tämän jälkeen laskutus tapahtuu alennetun tilauksen ehtojen mukaisesti.

3.6. Irtisanomisilmoitus

3.6.1. Tilauksen voi peruuttaa 30 päivän irtisanomisajalla Tilausjakson päättymisestä. Jos tilausta ei irtisanota vähintään 30 päivän irtisanomisajalla ennen Tilausjakson päättymistä,
tilausta jatketaan automaattisesti uudella 6 kuukauden Tilausjaksolla.

3.6.2. Asiakkaalla on oikeus käyttää Hankintajärjestelmää irtisanomisaaikana aina irtisanomisajan päättymiseen saakka. KlarPris ei maksa korvausta Tilausjaksossa jäljellä olevasta ajasta, riippumatta siitä, käyttääkö Asiakas Hinkintajärjestelmää vai ei.

3.6.3. KlarPrisillä on oikeus poistaa Asiakkaan Tili tilauksen irtisanomisen yhteydessä.

3.7. Maksuehdot

3.7.1. Laskutusprosessissa lasku lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut Tilin tiedoissa.

3.7.2. Laskujen maksuaika on 14 päivää netto.

3.7.3. Jos maksun suoritus viivästyy, viivästyskorko on 2% alkanutta kuukautta kohti.

3.7.4. Jos maksua ei suoriteta, tili suljetaan välittömästi. KlarPrisin ja Asiakkaan välisten
neuvottelujen seurauksena Tili voidaan aktivoida uudelleen. Maksun laiminlyöntiä tulkitaan mahdollisimman lyhyellä irtisanomisajalla tehdyksi irtisanomiseksi, sillä Asiakas on Tilin
mahdollisesta irtisanomisesta huolimatta edelleen velvollinen maksamaan tilausmaksut, käyttöönottomaksut jne., aina siihen siihen asti, kunnes tilaus on päättynyt.

3.8. Kokeilutilauksiin liittyvät ehdot

3.8.1. Hyväksymällä kokeilutilauksen ehdot (ilmainen pääsy järjestelmään 14 päiväksi samankaltaisin ehdoin kuin Vakiotilauksen kohdalla), Asiakas hyväksyy myös,
että kokeilutilaus muuttuu Vakiotilaukseksi kokeilujakson päätyttyä, ellei Asiakas ole kirjallisesti peruuttanut tilausta ennen kokeilujakson päättymistä.

4. Tilin käyttö
4.1. Tiliä ja tilausta voi käyttää vain yksi yritys. Jos Asiakas omistaa useita yrityksiä ja haluaa
käyttää Hankintajärjestelmää kaikissa yrityksissään, Asiakkaan on otettava erillinen tilaus kutakin yritystä varten.

4.2. Asiakas on vastuussa siitä, että muut yritykset tai muut asiattomat henkilöt eivät käytä
Hankintajärjestelmää tai Tiliä.

4.3. Jos Asiakas havaitsee, että asiattomilla henkilöillä on pääsy Tiliin ja he ovat käyttäneet Asiakkaan Tiliä epäasianmukaisesti, Asiakkaan on ilmoitettava siitä KlarPrisille välittömästi. Ilmoituksen lisäksi Asiakkaan on vaihdettava välittömästi Tilin salasana väärinkäytön jatkumisen estämiseksi.

4.4. Asiakas on vastuussa siitä, että Hankintajärjestelmää ei käytetä tavalla, joka voi vahingoittaa KlarPrisin nimeä, arvoa tai hyvää mainetta, tai joka on vastoin asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä.

4.5. Asiakas hallinnoi Tiliä.

4.6. KlarPris tarjoaa tukea vain siinä määrin kuin se on erikseen ja kirjallisesti kuvattu sovitussa tilauksessa.

5. Tietojen lataaminen tilille
5.1. KlarPris on valtuutettu (ks. kohta 1.3) käyttämään Asiakkaan Toimittajien kanssa käyttämiä
kirjautumistietoja, mukaan lukien manuaalinen tai automaattinen hintatietojen ja alennussopimusten (jäljempänä ‘Tiedot’) haku Toimittajilta. Asiakas voi myös ladata Tietonsa (tai valtuuttaa KlarPrisin tekemään niin), ks. kohta 1.1, Tilille. Latausten on oltava sähköisessä
muodossa. Näin Asiakas voi tarkastella Asiakkaaseen sovellettavia hintoja, jotka tulevat eri
Toimittajilta.

5.2. KlarPris katsoo, että Tiedot ovat Asiakkaan omaisuutta, ja käsittelee niitä sen mukaisesti. KlarPris ei ole oikeutettu luovuttamaan Tietoja kolmansille osapuolille, paitsi kun se kuuluu Hankintajärjestelmän käyttöön ja kysymyksiin. Tilauksen päättyessä – syystä riippumatta – KlarPris on velvollinen lopettamaan Tietojen käytön, kuitenkin siten, että KlarPris voi milloin tahansa käyttää Tietoja anonymisoidussa muodossa, eikä KlarPris ole velvollinen palauttamaan Tietoja tai millään tavoin dokumentoimaan Tietojen poistamista tai niiden käytön lopettamista.
5.3. Asiakas on vastuussa Tietojen pitämisestä ajan tasalla, mm. päivitettyjen versioiden lataamisesta Tilille. Jos KlarPris on valtuutettu tekemään tämän Asiakkaan puolesta, päivitys tapahtuu automaattisesti edellyttäen, että Asiakas antaa aina KlarPrisille oikeat tunnukset ja muut tiedot verkkokäyttöä varten.

5.4. Hankintajärjestelmä näyttää, milloin hintavertailussa käytetyt tiedot on päivitetty. Tätä lukuunottamatta KlarPris ei ole vastuussa Tiedoista. Jos Asiakas havaitsee virheitä Tiedoissa, Asiakkaan on otettava yhteyttä Toimittajaan, joka on asettanut kyseiset Tiedot saataville.

6. Käyttöehtojen muutokset
6.1. KlarPrisillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä tilaustyyppejä, hinnoittelurakennetta ja mahdollisten lisäpalvelujensa valikoimaa. Jos muutokset ovat olennaisen tärkeitä Asiakkaan kannalta, näistä muutoksista on ilmoitettava vähintään 2 kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

6.2. KlarPris ilmoittaa asiakkaalle muutoksista Tilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

6.3. Jos Asiakas ei vastusta muutosta välittömästi ja 4 viikon sisällä kohdassa 6.2 määriteltyjen tietojen saamisesta, sitä katsotaan ilmoitettujen muutosten hyväksymiseksi, ja nämä tulevat näin ollen voimaan ilmoitetun irtisanomisajan päättyessä.

6.4. Jos Asiakas vastustaa muutoksia, sitä katsotaan tilauksen irtisanomiseksi, ja tilaus päättyy näin ollen kohdassa 6.1 määritellyn irtisanomisajan päättyessä. Ennakkoon maksettu tilaus
hyvitetään suhteellisesti näissä tapauksissa.

6.5. Voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa www.klarpris.fi. Asiakasta kehotetaan pysymään ajan tasalla KlarPris-järjestelmän käyttöön liittyvistä ehdoista sekä
muista KlarPrisiin liittyvistä uutisista.

7. Salassapitovelvollisuus
7.1. KlarPris ja Asiakas (jäljempänä ‘Osapuolet’) ovat velvollisia säilyttämään kaikki tiedot ja aineiston (jäljempänä ‘Tiedot’), jotka läheisesti liittyvät toiseen osapuoleen ja sen tytäryhtiöihin,
luottamuksellisina, kuten alempana esitetään.

7.2. Osapuolet katsovat, että Tiedot sisältävät liikesalaisuuksia Liikesalaisuuslain 2 §:n mukaisesti, ja että niihin kuuluvat erityisesti, mutta ei yksinomaan, toimittaja- ja hintatiedot, toimitusehdot, alennusjärjestelmät, bonusjärjestelmät, maksuehdot, liiketoimintaehdot, ostotilastot, sopimusneuvottelut ja yksittäisten tai yksilöllisten hintatiedostojen  astaanottaminen tukkukauppiailta, tavarantoimittajilta, asiakkailta jne. Tietoihin sisältyy myös Hankintajärjestelmän teknologiaa ja menetelmiä koskevat yksityiskohdat.

7.3. Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa toiselta osapuolelta peräisin olevia tietoja kolmansille osapuolille. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoja, jotka ovat julkisesti saatavilla tai muutoin laillisesti kolmannelta osapuolelta saatuja tietoja, sekä tietoja, jotka osapuolen on voimassa olevan lain mukaan luovutettava viranomaisille tai tuomioistuimille. Osapuolilla on oikeus
ilmoittaa muille virallisesta yhteistyöstään. KlarPrisin salassapitovelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös Tiedot, joiden jakamisen Asiakas on sallinut tuotteenvalmistajalle tai tavarantoimittajalle antamalla erityisen lupansa. Asiakas voi milloin tahansa lisätä tai peruuttaa (ei kuitenkaan takautuvasti) tällaiset luvat Hankintajärjestelmässä.

7.4. KlarPrisin Tietojen käyttäminen tilastollisiin tarkoituksiin, analyyttisten tietojen valmisteluun ja hakutulosten optiminointiin sekä jakeluun tai siirtoon kolmansille osapuolille
(jäljempänä ‘Sallittu käyttö’) ei kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin. Tästä huolimatta, Sallittua käyttöä voidaan harjoittaa ainoastaan anonymisoidussa muodossa, eli kolmannet osapuolet eivät voi suoraan yhdistää kyseisiä tietoja ja niistä johdettuja tietoja tunnistettaviin asiakkaisiin, tukkukauppiaisiin ja valmistajiin, (1) yksittäisten tuotteiden yksilöllisiin
hintoihin, (2) niiden erityisiin asiakkaisiin, tai (3) niiden todelliseen toimintaan
asiakkaiden kanssa.

7.5. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan riippumatta siitä, missä muodossa tiedot vastaanotetaan (fyysisessä, digitaalisessa, sähköisessä tms.).

7.6. Osapuolten on myös käsiteltävä kaikki tiedot kaikilta osin noudattamalla asianmukaista huolellisuutta ja lojaalisuutta toisen osapuolen etuja kunnioittaen. Osapuolen on noudatettava
toisen osapuolen ohjeita, jotka koskevat tietojen käsittelyä, mukaan lukien sähköisen median käyttöä.

7.7. Kaikki tiedot on palautettava välittömästi osapuolen pyynnöstä ja viimeistään yhteistyön päättyessä, lukuun ottamatta sellaisia välittömästi saavuttamattomissa olevia kopioita, jotka voivat säilyä välimuistissa, varmuuskopioissa jne.

7.8. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että nämä salassapitoa ja luottamuksellisuutta koskevat ehdot ovat rajoittamattomat.

8. Immateriaalioikeudet
8.1. KlarPris omistaa koko ajan kaikki immateriaalioikeudet Hankintajärjestelmään ja sen lisävarusteisiin, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet. Tämä myös koskee kaikkia immateriaalioikeuksia, jotka syntyvät sinä aikana, jona Asiakas käyttää
Hankintajärjestelmää, tai jotka on luotu erityisesti Asiakasta varten.

8.2. Asiakkaalla on vain ei-yksinomainen oikeus käyttää Hankintajärjestelmää niiden ehtojen mukaisesti, jotka KlarPris on määritellyt näissä Käyttöehdoissa.

8.3. Sen lisäksi, mitä kohdassa 7 todetaan, KlarPrisillä on oikeus käyttää asiakaspalautetta, parannusehdotuksia ja uusia ominaisuuksia yms. koskevia ideoita Hankintajärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä. KlarPris omistaa kaikki oikeudet tällaisiin parannuksiin, mukaan lukien niistä johtuviin voittoihin, riippumatta siitä, ovatko muutosehdotukset peräisin Asiakkaalta vai kolmannelta osapuolelta.

8.4. KlarPris on oikeutettu käyttämään Hankintajärjestelmän käyttämisestä syntyneitä
käyttäjätietoja ja -historiaa, kuten käyttäytymismalleja, suuntauksia, trendejä ja
segmentointia, mutta aina vain anonymisoidussa muodossa, jotta Asiakasta ei olisi mahdollista tunnistaa.

9. Turvallisuus
9.1. KlarPris on SSL-sertifioitu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hakkerihyökkäyksiltä tai muilta hyökkäyksiltä ja luvattomalta pääsyltä Hankintajärjestelmään tai Tiliin olisi 100% taattu suojaa. KlarPris ei ole vastuussa tällaisista hyökkäyksistä, eikä sitä näin ollen voida pitää vastuullisena Tiliin tai Asiakkaan muihin tietoihin kohdistuneesta luvattomasta pääsystä.

9.2. KlarPris palauttaa tietoturvan mahdollisimman pian hyökkäyksen sattuessa, ja Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista hyökkäyksistä.

10. Henkilötietojen käsittely
10.1. KlarPrisin ja sen tietojenkäsittelijöiden välillä on tehty erillinen tietojenkäsittelysopimus,
jonka ehtojen mukaan KlarPris käsittelee Asiakkaan Hankintajärjestelmäkäyttäjien henkilötietoja.

11. Tietosuojakäytäntö, evästeet ja tiedot
11.1. Kohdassa 10 mainittujen henkilötietojen käsittelyä koskevien erillisten ehtojen lisäksi KlarPrisin sovellettava tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa www.klarpris.fi/tietosuoja/

11.2. Hankintajärjestelmän toimimiseksi tarvitaan evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimeen, kun hän käyttää verkkosivustoja, mukaan lukien Hankintajärjestelmää. Käyttäjä voi hallita, miten verkkosivustot käyttävät evästeitä määrittelemällä selaimensa asetuksia. Jos evästeet poistetaan kokonaan käytöstä, Hankintajärjestelmä ei mahdollisesti toimi optimaalisesti, esim. verkkoselain ei enää pidä muistissa käyttäjän kirjautumista tilille.

11.3. KlarPris lähettää säännöllisesti uutis- ja mainosmateriaalia Asiakkaalle. Asiakas voi milloin tahansa ja ilmaiseksi kieltäytyä tästä palvelusta KlarPrisille suunnattujen yhteystietojen ja
minkä tahansa muun pyynnön toimittamisen yhteydessä.

12. Käytettävyys ja tuki
12.1. KlarPris pyrkii varmistamaan, että Hankintajärjestelmä on jatkuvasti Asiakkaan käytettävissä, mutta 100% käytettävyyttä ei voida taata.

12.2. Jos KlarPris suunnittelee järjestelmän huoltoa, toiminnan katkoa tms. päivitysten yhteydessä, Asiakkaalle ilmoitetaan tästä mahdollisimman pian. Tällaiset toimenpiteet aikataulutetaan mahdollisuuksien mukaan siten, etää ne aiheuttavat KlarPrisin mielestä
mahdollisimman vähän vahinkoa Asiakkaalle.

12.3. Asiakkaalle ei makseta korvausta käyttökatko-ajasta, paitsi silloin, kun käytettävyys laske alle 99 prosenttiin 12 viimeisen kuukauden aikana. Tällöin korvaukseksi Asiakkaan tilausta jatketaan yhdellä ilmaisella kuukaudella.

12.4. Asiakas voi saada veloituksetta etätukea (hotline) kaikkiin Hankintajärjestelmän toimintaa ja toiminnallisuutta koskeviin kysymyksiinsä. Hotline sisältää sähköposti- ja puhelintukipalvelun, joka vastaa Hankintajärjestelmän toimintaa ja toiminnallisuutta koskeviin
kysymyksiin. Hotline ei anna Asiakkaalle mahdollisuutta saada tukea paikan päällä. Luokan 1 virhetyypeille, eli kohtalokkaille virheille, jotka estävät käyttäjiä käyttämästä Hankintajärjestelmän keskeisiä toimintoja (esim. tilausten rekisteröinti ja hintojen ilmoittaminen), Asiakkaalle tarjotaan tukea, jossa vastausaika on max. 2 tuntia ma-to kello 9.00-16.00 ja pe kello 9.00-15.00. Muissa virhetyypeissä (luokka 2), eli virheissä, jotka
estävät käyttäjiä käyttämästä yhtä tai useampaa Hankintajärjestelmän vähemmän olennaista ominaisuutta, tai kysymyksissä, jotka koskevat Hankintajärjestelmän toimintaa ja toiminnallisuutta, tukea tarjotaan vastausajalla, jonka pituus on max. 24 tuntia ma-to kello 9.00-16.00 ja pe 9.00-15.00. Vastausaika lasketaan siitä hetkestä, kun KlarPris on vastaanottanut Asiakkaan virheilmoituksen ja siihen asti, kunnes KlarPris on
aloittanut ongelman ratkaisemisen. Tukea annetaan puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteydellä (teamviewer). Vikakorjaukset ja niiden mahdollinen kehitys laitetaan osaksi
järjestelmän toimintaa korjausta seuraavana yönä.

13. Kolmannen osapuolen verkkosivustot
13.1. KlarPrisin verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joita ylläpitävät muut osapuolet kuin KlarPris (jäljempänä ‘Muut verkkosivustot’).

13.2. Linkit Muille verkkosivustoille tarjotaan palveluna Asiakkaalle, mutta tämä ei tarkoita, että KlarPris olisi hyväksynyt niiden sisällön tai olisi muuten vastuussa niiden sisällöstä.

13.3. Jos Asiakas käyttää Muita verkkosivustoja KlarPrisin verkkosivuston linkkien kautta, se tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla, sillä KlarPris ei voi vaikuttaa Muiden verkkosivustojen sisältöön, turvallisuuteen, toimivuuteen jne. KlarPrisiä ei voida pitää vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Muiden verkkosivustojen käytöstä. KlarPrisiä ei voida pitää vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Muiden verkkosivustojen käytöstä.

14. Sopimusrikkomus
14.1. Olennaisen sopimusrikkomuksen sattuessa KlarPris voi milloin tahansa irtisanoa tilaussopimuksen Asiakkaan kanssa. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään mm. KlarPris-palveluiden väärinkäyttöä, Tilin väärinkäyttöä ja liittymismaksujen, käyttöönottomaksun yms. laiminlyöntiä.

14.2. Jos KlarPris epäilee palvelujensa tai Tilin väärinkäyttöä, se voi tilapäisesti jäädyttää tilin käytön, jolloin Asiakkaalla ei ole pääsyä Tilille, kunnes mahdollinen väärinkäyttö on ratkaistu.
Asiakas ei voi esittää KlarPrisille mitään vaatimuksia Tilin jäädyttämisen yhteydessä.

15. Vastuu
15.1. Hankintajärjestelmän käyttö on täysin Asiakkaan vastuulla, mukaan lukien Asiakkaan
määräykset, oikeustoimet jne., jotka tapahtuvat Hankintajärjestelmän tulosten perusteella.

15.2. Hankintajärjestelmä toimitetaan SaaS-ratkaisuna (Software-as-a-Service). Hankintajärjestelmän viaksi ei katsota sellaisia tilanteita, joissa Tiedot ja muut Hankintajärjestelmässä olevat tietotyypit eivät ole ajan tasalla KlarPrisistä riippumattomien puutteiden vuoksi, esim. ei ole päivitetty tai muokattu käytäntöjä, jotka liittyvät tietojen vastaanottamiseen kolmansilta osapuolilta, tukkukauppiailta, valmistajilta jne. Sama koskee myös Tietoja ja muita hinnoittelu- ja alennusrakenteita, joita ei ole julkaistu ja asetettu KlarPrisin saataville sähköisessä, matemaattisesti luettavassa muodossa. KlarPris ei ole millään lailla vastuussa hintavertailun tuloksista, kuten virheellisistä hinnoista, hintatiedoissa ilmenevistä virheistä, vanhentuneista hinnoista, puuttuvista hakutuloksista ja lisäkustannuksista tai tuotespesifikaatioissa olevista virheistä, määristä, määrittelyistä jne. Asiakasta kehotetaan kaikissa tapauksissa tarkistamaan yksittäisten toimittajien tavarat,
hinnat ja ehdot.

15.3. KlarPris ei voi antaa tietoa siitä, kuinka kauan esitetyt hinnat ovat voimassa. Jos Asiakas on eri mieltä Toimittajan veloittamasta hinnasta (esim. puuttuvat alennukset), Asiakkaan on otettava yhteyttä Toimittajaan.

15.4. KlarPris ei ole vastuussa korvauksista, jotka koskevat Hankintajärjestelmässä olevia virheitä, Asiakkaan käyttöä tai mahdollisia menetyksiä, jotka johtuvat Asiakkaan Hankintajärjestelmän käyttämisestä, mukaan lukien tilausvirheet, laskentatyökalujen
laskentavirheet sekä Asiakkaan laitteiston vahingoittuminen, tietojen katoaminen, muut
tietoturvaloukkaukset jne.

15.5. KlarPris ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien toimintatappiot ja kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat Hankintajärjestelmän käyttämisestä, viivästyksistä tai Asiakkaan kyvyttömyydestä käyttää Hankintajärjestelmää.

15.6. KlarPrisillä on vain tuotevastuu Tuotevastuulain pakottavien sääntöjen mukaisesti. Mikä
tahansa vastuu jollain muulla perusteella tapahtuneista tuotevahingoista on täten nimenomaisesti poissuljettu. Kaikki Hankintajärjestelmän käyttö tapahtuu näin ollen
Asiakkaan omalla vastuulla.

15.7. KlarPris ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita aiheutuu Asiakkaan laitteistolle tai muulle omaisuudelle riippumatta siitä, johtuuko vahinko viruksesta tms., joka liittyy Asiakkaan käyttöön ja pääsyyn Hankintajärjestelmään.

15.8. KlarPrisin ja Asiakkaan välisessä suhteessa KlarPris ei ole vastuussa Asiakkaalle mistään tappioista, joita Asiakkaalle aiheutuu seuraavien säännösten rikkomisesta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016 (Yleinen
tietosuoja-asetus), ja tietosuojalainsäädäntö, kun Asiakas käyttää Hankintajärjestelmää.

16. Toimeksianto
16.1 KlarPrisillä on oikeus luovuttaa kaikki oikeutensa ja velvoitteensa Asiakkaaseen nähden samaan konserniin kuuluvalle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle.

16.2 Asiakas hyväksyy, että KlarPrisillä on oikeus käyttää alihankkijoita kaikissa asioissa, kuten
Hankintajärjestelmän toteuttamisessa ja hallinnassa sekä Asiakastietojen ja muuntyyppisten tietojen tallentamisessa.

17. Asiakkaan ja KlarPrisin väliset riidat
17.1. Kaikki Asiakkaan ja KlarPrisin väliset riidat ratkaistaan soveltaen Tanskan lakia, ja KlarPrisin liikeosoitetta pidetään asianmukaisena paikkana.

Versio 3
Voimassa 1. syyskuuta 2023 alkaen