KlarPris Brugervilkår

 1. Introduktion og funktionalitet

1.1. Websitet www.klarpris.dk (herefter ’KlarPris’) ejes og drives af KlarPris A/S (cvr.nr. 35484035). KlarPris udvikler og leverer et website og software, der tilsammen udgør en platform (herefter tilsammen kaldet ’Indkøbssystemet’, uanset om website og software anvendes sammen eller hver for sig) til installatører og byggevirksomheder (herefter ’Kunden’). Ved at sammenligne varepriser hos leverandører på tværs af udvalgte grossister, leverandører og forhandlere webbutikker m.fl. (herefter tilsammen ’Leverandører’) giver Indkøbssystemet Kunden prisgennemsigtighed. Ved hjælp af Indkøbssystemet kan Kunden finde den mest fordelagtige pris på de varer, der er brug for. Hvis Kunden har særlige rabataftaler hos de udvalgte Leverandører, kan Indkøbssystemet tage højde for det, forudsat at Kunden uploader sine filer med pris- og rabataftaler fra Leverandørerne til kundens brugerkonto eller såfremt Kunden har givet KlarPris bemyndigelse og nødvendig onlineadgang til at KlarPris kan hente disse automatisk, jf. nedenfor pkt. 2 og 5.

1.2. For at få adgang til Indkøbssystemet skal Kunden oprette en brugerkonto, indgå en abonnementsaftale (herunder om prøveadgang til Indkøbssystemet) og acceptere nærværende brugervilkår (herefter kaldet ’Brugervilkår’). KlarPris anbefaler, at man læser Brugervilkårene grundigt igennem og generelt holder sig opdateret på www.klarpris.dk.

1.3. Kunden giver med sin accept af disse Brugervilkår KlarPris fuldmagt til at anvende og tilgå samt at indhente Kundens firmaspecifikke informationer, herunder prisoplysninger og/eller pris- og rabataftaler samt faktureringer, på vegne af Kunden hos Leverandørerne eller online samt anvende login til disse med respekt af eventuelle brugervilkår hos Leverandøren. KlarPris er alene berettiget til at anvende nærværende fuldmagt til at forberede kundens ordrer hos Leverandørerne inden Kundens endelige afgivelse af ordrer samt til at rekvirere filer med pris- og rabataftaler, jf. pkt. 1.1. samt dertil beslægtet aktivitet.

 

 1. Brugerkonto

2.1. Kunden skal oprette en brugerkonto (herefter ’Kontoen’) ved tegning af abonnement. Kontoen oprettes med et login og adgangskode, som Kunden selv er ansvarlig for. Login og adgangskode bruges hver gang Kunden vil sammenligne priser ved hjælp af Indkøbssystemet.

2.2. Når der er oprettet en Konto kan der oprettes det ønskede antal brugere.

2.3. Når Kontoen og abonnementet er oprettet, kan Kunden tage Indkøbssystemet i brug.

2.4. Kontoen skal som minimum omfatte følgende informationer: Virksomhedens navn, virksomhedens adresse, virksomhedens cvr-nummer, kontaktinformation (telefon, e-mail m.v.) og kontaktperson hos Kunden.

2.5. Kunden er ansvarlig for at holde disse informationer på Kontoen opdateret.

 

 1. Abonnement

3.1. For at opnå adgang til Indkøbssystemet skal Kunden tegne et af de abonnementer, der tilbydes af KlarPris. Abonnementet giver adgang til den valgte version af Indkøbssystemet. Abonnementsprisen kan varsles ændret af KlarPris med 1 måneds varsel til en Abonnementsperiodes udløb.

3.2. Abonnement tegnes for en periode af 6 måneder ad gangen (herefter ’Abonnementsperioden’). Abonnement faktureres forud.

3.3. Kunden kan op- eller nedgradere sit abonnement i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 2.5.-2.6. Kunden er ansvarlig for at tegne det abonnement, der svarer til Kundens behov, ligesom det er Kundens ansvar at op- eller nedgradere sit abonnement, så det svarer til det faktiske behov.

3.4. Opgradering

3.4.1. Et abonnement kan til hver en tid opgraderes.

3.4.2. Differencen mellem forudbetalt abonnement og den på tidspunktet for opgraderingen gældende pris for det nye abonnements opgøres forholdsmæssigt for den resterende Abonnementsperiode og faktureres til omgående betaling.

3.4.3. Fakturering sker herefter i overensstemmelse med pris og vilkår for det nye abonnement.

3.5. Nedgradering

3.5.1. Kunden kan vælge at nedgradere sit abonnement. Nedgradering kan bestilles med 30 dages varsel til udgangen af en Abonnementsperiode. Nedgraderingen træder i kraft ved begyndelse af næste Abonnementsperiode.

3.5.2. Fakturering sker herefter i forhold til det abonnement, Kunden har nedgraderet til.

3.6. Opsigelse

3.6.1. Et abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en Abonnementsperiode. Såfremt abonnementet ikke er opsagt med mindst 30 dages varsel til udgangen af en Abonnementsperiode, forlænges abonnementet automatisk med en ny 6 måneders Abonnementsperiode.

3.6.2. Kunden har adgang til at bruge Indkøbssystemet i opsigelsesperioden og indtil udløb af Abonnements-perioden. KlarPris refunderer ikke abonnement for den tilbageværende tid i Abonnementsperioden, uanset om Kunden bruger Indkøbssystemet eller ej.

3.6.3. KlarPris er berettiget til at slette Kontoen ved ophør af abonnement.

3.7. Betalingsbetingelser

3.7.1. Fakturering sker til Kunden ved udstedelse af faktura, der sendes til den af Kunden angivne mailadresse i Kontoens kontaktoplysninger.

3.7.2. Faktura udstedes med betalingsbetingelser netto 14 dage.

3.7.3. Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned.

3.7.4. Ved manglende betaling suspenderes Kontoen omgående. Efter nærmere aftale mellem KlarPris og Kunden, kan Kontoen aktiveres på ny. Manglende betaling betragtes som en opsigelse med kortest muligt varsel, idet Kunden, uanset eventuel suspension af Kontoen, er forpligtet til at betale abonnement, Oprettelsesgebyr m.v. indtil ophør af abonnement.

3.8. Særligt om prøveabonnement

3.8.1. Ved Kundens accept af at tegne prøveabonnement (gratis adgang i 14 dage på vilkår svarende til Standard-abonnement), accepteres tillige, at abonnementet overgår til et Standard-abonnement ved prøveperiodens udløb, medmindre Kunden skriftlig har opsagt abonnementet inden prøveperiodens udløb.

 

 1. Brug af Kontoen

4.1. Kontoen og abonnementet må kun bruges af én virksomhed. Hvis Kunden ejer flere virksomheder og vil bruge Indkøbssystemet til alle virksomhederne, skal Kunden tegne abonnement for hver virksomhed.

4.2. Det er Kundens ansvar, at andre virksomheder eller øvrige uvedkommende ikke benytter Indkøbssystemet eller får adgang til Kontoen.

4.3. Hvis Kunden opdager, at uvedkommende har fået adgang til Kontoen og har brugt Kundens abonnement uretmæssigt, skal KlarPris omgående informeres. Kunden skal desuden straks ændre adgangskode til Kontoen for at forhindre fortsat misbrug.

4.4. Kontoen administreres af Kunden.

4.5. KlarPris yder alene support i det omfang, det er konkret og skriftligt aftalt i abonnementet.

 

 1. Upload af filer til Kontoen

5.1. Kunden kan uploade sine filer (eller bemyndige KlarPris hertil), jf. pkt. 1.1., (herefter ’Fil’ eller ’Filerne’) til Kontoen. Upload skal ske i et elektronisk læsbart format. Det giver Kunden mulighed for at få vist de priser, der gælder for Kunden hos de forskellige Leverandører.

5.2. KlarPris betragter Filerne, som Kundens ejendom og behandler dem i overensstemmelse hermed. KlarPris er uberettiget til at videregive Filerne til tredjemand, men mindre det sker som led i brug og drift af Indkøbssystemet. Ved ophør af abonnementet – uanset årsagen hertil – er KlarPris forpligtet til at standse enhver anvendelse af Filerne, dog således at KlarPris kan anvende Filerne i anonymiseret form samt at KlarPris ikke kan forpligtes til at tilbagelevere eller på anden vis dokumentere Filernes sletning eller anvendelsens ophør.

5.3. Kunden er ansvarlig for at holde Filerne opdateret, herunder at uploade opdaterede versioner til Kontoen. Såfremt KlarPris er bemyndiget hertil foregår opdatering automatisk, forudsat at Kunden til enhver tid har udstyret KlarPris med korrekte informationer til onlineadgang.

5.4. Indkøbssystemet viser, hvornår den Fil, der bruges til prissammenligningen, blev opdateret. Derudover har KlarPris intet ansvar for Filerne. Opdager Kunden fejl i Filerne, skal Kunden rette henvendelse til den Leverandør, der har stillet Filen til rådighed.

 

 1. Ændringer i brugervilkår

6.1. KlarPris er berettiget til at ændre disse brugervilkår samt abonnementstyper, prisstruktur og udvalg af eventuelle tillægsydelser. Såfremt ændringerne har betydning for Kunden, skal disse ændringer varsles til ikrafttræden med minimum 2 måneder.

6.2. KlarPris informerer Kunden om ændringerne ved brug af den e-mailadresse, der fremgår af Kontoen.

6.3. Hvis Kunden ikke gør indsigelse til ændringen straks og inden 4 uger efter modtagelse af den i pkt. 6.2. angivne information, betragtes det som accept af de varslede ændringer, der således træder i kraft ved udløbet af det angivne varsel.

6.4. Kunden indsigelse til ændringerne betragtes som en opsigelse af abonnementet, der derfor ophører ved udgangen af det i pkt. 6.1. angivne varsel. Forudbetalt abonnementet refunderes forholdsmæssigt i disse tilfælde.

6.5. De til enhver tid gældende Brugervilkår vil være tilgængelige på www.klarpris.dk. Kunden opfordres til at holde sig orienteret om betingelserne for anvendelse af KlarPris samt nyheder i øvrigt om KlarPris.

 

 1. Hemmeligholdelse

7.1. KlarPris og Kunden (herefter ’Parterne’) er forpligtet til at hemmeligholde og behandle al data, materiale og information (herefter ’Information’) vedrørende den anden part og dets koncernforbundne selskabers forhold strengt fortroligt, som anført nedenfor.

7.2. Information anses af Parterne for at udgøre forretningshemmeligheder i overensstemmelse med §2 i lov om forretningshemmeligheders forstand og omfatter særligt, men ikke begrænset til, oplysninger om leverandørdata, oplysninger om priser, leveringsvilkår, rabatordninger, bonusordninger, betalingsvilkår, handelsbetingelser, købsstatistiker, kontraktforhandlinger samt modtagelse af individuelle eller unikke prisfiler fra grossister, leverandører, kunder m.v. Information omfatter tillige indsigt i teknologi og metode i Indkøbssystemet.

7.3. Parterne er uberettiget til at videregive Information hidrørende fra den anden part til tredjemand. Undtaget fra pligten til hemmeligholdelse er Information, der er offentligt tilgængeligt eller i øvrigt retmæssigt modtaget fra tredjemand, samt Information, som en part i henhold til ufravigelig lovgivning er forpligtet til at udlevere til enten myndigheder eller domstole. Parterne er berettiget til at offentliggøre, at der eksisterer et formaliseret samarbejde mellem parterne.

7.4. KlarPris’ anvendelse af Information (herunder data udledt af Information) til statistiske formål, udarbejdelse af analytiske data og søgeresultatoptimering samt distribution heraf til tredjemand (herefter ’Godkendt Anvendelse’) er ikke omfattet af pligten til hemmeligholdelse. Godkendt Anvendelse kan imidlertid alene ske i anonymiseret form, hvorved forstås, at data heri ikke af tredjemand kan henføres direkte til identificerbare kunders, grossisters og producenters (1) individuelle priser på individuelle produkter, (2) disses konkrete kunder, eller (3) disses konkrete samhandel med kunder.

7.5. Pligten til hemmeligholdelse gælder uanset i hvilken form og i hvilket format Information modtages (fysisk, digitalt, elektronisk eller på anden måde).

7.6. Parterne er i øvrigt forpligtet til at al Information i enhver henseende håndteres med iagttagelse af almindelig agtpågivenhed og loyalitet med respekt af den anden parts interesser. En part er forpligtet til at følge den anden parts anvisninger i relation til omgang med Information, herunder ved brug af elektroniske medier.

7.7. Al Information skal straks på begæring fra en part tilbageleveres og senest ved samarbejdets ophør, bortset fra sådanne umiddelbart utilgængelige kopier, der måtte være lagret i cache, backup m.v.

7.8. Parterne er enige om, at nærværende vilkår om hemmeligholdelse og fortrolighed er tidsubegrænset.

 

 1. Immaterielle rettigheder

8.1. KlarPris ejer til hver en tid alle immaterielle rettigheder til Indkøbssystemet med alle tilretninger, herunder samtlige ophavs- og varemærkerettigheder. Det gælder også alle immaterielle rettigheder, der skabes i den periode, Kunden bruger Indkøbssystemet eller som skabes konkret for Kunden.

8.2. Kunden har udelukkende en ikke-eksklusiv brugsret til Indkøbssystemet på de betingelser, KlarPris har opstillet i disse brugervilkår.

8.3. I tillæg til under pkt. 7 ovenfor anførte, har KlarPris ret til at bruge kundefeedback, forslag til forbedringer og nye features m.m. i sin fortsatte udvikling af Indkøbssystemet. KlarPris ejer alle rettigheder til den slags forbedringer, herunder også fortjeneste, uanset om ændringsforslag hidrører fra Kunden eller tredjemand.

8.4. KlarPris er berettiget til enhver anvendelse af brugerdata og historik ved anvendelse af Indkøbssystemet, herunder tendenser, adfærd, trends og segmentering, dog altid kun i anonymiseret form, så Kunden ikke kan identificeres.

 

 1. Sikkerhed

9.1. KlarPris er SSL-certificeret. Dette betyder dog ikke, at der er garanti mod hackerangreb eller anden form for angreb og uberettiget adgang til Indkøbssystemet og Kontoen. KlarPris er ikke ansvarlig for den form for angreb og kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig overfor eventuel uretmæssig adgang til Kontoen eller Kundens informationer i øvrigt.

9.2. KlarPris vil hurtigst muligt genoprette sikkerheden ved evt. angreb, ligesom Kunden vil blive informeret om eventuelle angreb.

 

 1. Persondatabehandling

10.1. Mellem KlarPris og dennes databehandlere er indgået særskilt databehandleraftale om KlarPris’ behandling af persondata for Kundens brugere på Indkøbssystemet.

 

 1. Privatpolitik, cookies og information

11.1. I tillæg til særskilte vilkår om persondatabehandling som anført ovenfor i pkt. 10, er KlarPris’ til enhver tid gældende Privatpolitik tilgængelig på www.klarpris.dk/klarpris-privatpolitik.

11.2. Indkøbssystemet forudsætter anvendelse af cookies, der er små tekstfiler, som gemmes af brugerens webbrowser, når websteder anvendes, herunder ved brug af Indkøbssystemet. Brugeren kan styre, hvordan websteder bruger cookies ved at konfigurere webbrowserens indstillinger. Hvis cookies deaktiveres fuldstændigt, fungerer Indkøbssystemet muligvis ikke optimalt, herunder at webbrowseren ikke vil kunne huske login til Kontoen.

11.3. KlarPris udsender løbende nyheds- og reklamemateriale til Kunden. Kunden kan til enhver tid gebyrfri frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af kontaktoplysninger til KlarPris og ved hver efterfølgende henvendelse.

 

 1. Oppetid og support

12.1. KlarPris bestræber sig på, at Indkøbssystemet er tilgængeligt for Kunden, men der kan ikke garanteres 100% oppetid.

12.2. Hvis KlarPris i forbindelse med opdateringer, driftsforstyrrelser eller lignende har planlagt nedetid, informeres Kunden herom i så god tid som muligt. Placering vil så vidt muligt ske på tidspunkter, som efter KlarPris’ opfattelse er til mindst mulig ulejlighed for Kunden.

12.3. Kunden kompenseres ikke for nedetid, medmindre oppetiden falder til under 99% målt over 12 måneder. I så fald kompenseres Kunden ved, at abonnementet forlænges med én måned uden beregning.

12.4. Kunden kan uden beregning modtage fjernsupport (hotline) for så vidt angår alle spørgsmål om betjening og funktionalitet i Indkøbssystemet. Hotline omfatter adgang e-mail og telefonsupport angående spørgsmål om betjening og funktionalitet vedrørende Indkøbssystemet.

Hotline giver ikke Kunden adgang til on-site support.

For fejltyper i Klasse 1, dvs. en fatal fejl, der forhindrer brugerne i at benytte afgørende funktionalitet i Indkøbssystemet (f.eks. ordreregistrering og prisopslag), ydes support med en reaktionstid på maksimalt 2 timer på normale arbejdsdage i tidsrummet 9.00-16.00, dog fredag 9.00-15.00.

For øvrige fejltyper (Klasse 2), dvs. fejl, der forhindrer brugerne i at udnytte en eller flere mindre væsentlige funktioner i Indkøbssystemet, eller spørgsmål om betjening og funktionalitet vedrørende Indkøbssystemet, ydes support med en reaktionstid på maksimalt 24 timer på normale arbejdsdage i tidsrummet 9.00-16.00, dog fredag 9.00-15.00.

Reaktionstiden løber fra det tidspunkt, hvor KlarPris modtager Kundens fejlrapport og indtil KlarPris har påbegyndt løsning af problemet. Support udføres via telefon, mail eller fjernopkobling (teamviewer). Fejlrettelser og eventuel udvikling heraf idriftsættes natten efter færdiggørelse.

 

 1. Tredjeparts hjemmesider

13.1. KlarPris’ hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der drives af andre end KlarPris (herefter kaldet ’Andres hjemmesider’).

13.2. Links til Andres hjemmesider er en service for Kunden, men det betyder ikke, at KlarPris har godkendt indholdet eller i øvrigt er ansvarlig for indholdet.

13.3. Hvis Kunden bruger Andres hjemmesider via links på KlarPris’ hjemmeside, er det på eget ansvar, da KlarPris ikke har indflydelse på indhold, sikkerhed, funktionalitet m.v. på Andres hjemmesider. KlarPris kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af brugen af Andres hjemmesider.

 

 1. Misligholdelse

14.1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan KlarPris til enhver tid ophæve aftale om abonnement med Kunden. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, men ikke begrænset til, misbrug af KlarPris’ tjenester, misbrug af Kontoen samt manglende betaling af abonnement, Oprettelsesgebyr m.v.

14.2. I tilfælde af mistanke om misbrug af KlarPris’ tjenester eller Kontoen, kan KlarPris midlertidigt suspendere Kontoen, hvorved Kunden ikke har adgang, indtil det eventuelle misbrug er afklaret. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod KlarPris i anledning af suspension af Kontoen.

 

 1. Ansvar

15.1. Enhver brug af Indkøbssystemet sker på Kundens eget ansvar, herunder Kundens dispositioner, retshandler m.v. på baggrund af resultater i Indkøbssystemet.

15.2. Indkøbssystemet leveres som en Software-as-a-Service løsning.

Det betragtes ikke som en mangel ved Indkøbssystemet, hvis data vist i Indkøbssystemet ikke er opdateret som følge af utilgængelige data udenfor KlarPris kontrol, herunder manglende opdateringer samt ændring af procedurer for modtagelse af data fra tredjemand, grossister og producenter m.fl. Det samme gælder pris- og rabatstrukturer, der ikke oplyses og stilles til rådighed for KlarPris i et elektronisk, matematisk læsbart format.

KlarPris er i enhver henseende uden ansvar for resultaterne i prissammenligningen, herunder fejlagtige priser, fejl i Filerne, forældede priser, manglende søgeresultater og supplerende omkostninger eller fejl i vareangivelser, mængde, specifikationer m.v. Kunden er opfordret til i alle tilfælde at kontrollere varer, priser og vilkår hos de enkelte Leverandører.

15.3. KlarPris kan ikke oplyse, hvor længe viste priser er gældende. Hvis Kunden er uenig i den pris, Leverandøren opkræver, herunder manglende rabatter, skal Kunden henvende sig til Leverandøren.

15.4. KlarPris er ikke erstatningsansvarlig for fejl i Indkøbssystemet, for Kundens brug eller for eventuelle tab, som Kunden måtte have i forbindelse med brugen af Indkøbssystemet, herunder skader på Kundens hardware, tab af data, eller øvrige brud på datasikkerheden, mv.

15.5. KlarPris er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller følgeskade, herunder driftstab og ethvert krav fra tredjemand, som opstår pga. brugen af Indkøbssystemet, forsinkelser eller Kundens manglende evne til at bruge Indkøbssystemet.

15.6. KlarPris hæfter kun for produktansvar efter ufravigelige regler i produktansvarsloven. Eventuelt ansvar for produktskader på andet grundlag fraskrives hermed udtrykkeligt. Enhver brug af Indkøbssystemet sker altså på Kundens eget ansvar.

15.7. KlarPris har intet ansvar for evt. skader på Kundens hardware eller anden ejendom, uanset om skaden er opstået pga. virus eller lignende, som skyldes Kunden adgang til og brug af Indkøbssystemet.

15.8. I forholdet mellem KlarPris og Kunden, er KlarPris uden ansvar over for Kunden for dennes eventuelle tab som følge af overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) samt databeskyttelsesloven ved anvendelse af Indkøbssystemet.

 

 1. Tvister mellem Kunden og KlarPris

16.1. Enhver uoverensstemmelse mellem Kunden og KlarPris afgøres efter dansk ret med KlarPris’ hjemsted som rette værneting.

 

Version 2.2.

Dato: 1. december 2021